Regulamin korzystania z placu zabaw

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLACU ZABAW PRZY SAMORZADOWEJ INSTYTUCJI KULTURY „KASZTELANIA”

1. Plac zabaw służy zabawie, rekreacji i wypoczynkowi dzieci.

2. Dzieci poniżej 7 lat mogą przebywać na terenie placu zabaw tylko pod opieką nauczycieli, rodziców lub opiekunów.

3. Plac zabaw wyposażony został w urządzenia zabawowe przeznaczone dla dzieci w wieku od 3 do 12 lat.

4. Z urządzeń zabawowych należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem, a ponadto z uwagi na bezpieczeństwo bawiących się, należy przestrzegać następujących reguł:

 • w pobliżu urządzeń zabawowych zabronione są gry zespołowe i jazda na rowerze,
 • zabronione jest wchodzenie na górne elementy konstrukcji urządzeń zabawowych, szczególnie dotyczy to huśtawek, drabinek, bramek i dachów domków,
 • zabronione jest korzystanie z huśtawek, ważek przez więcej niż jedno dziecko na
  jednym miejscu.

5. Na placu zabaw obowiązuje zakaz:

 • zaśmiecania terenu,
 • niszczenia i uszkadzania roślinności,
 • dewastowania urządzeń zabawowo rekreacyjnych oraz ogrodzenia,
 • zakłócania spokoju i porządku publicznego,
 • palenia ognisk oraz używania materiałów pirotechnicznych i szkodliwych substancji
  chemicznych,
 • wprowadzania zwierząt,
 • spożywania napojów alkoholowych lub innych środków odurzających,
 • przebywania osób nietrzeźwych oraz palenia tytoniu.

6. Wszelkie zauważone uszkodzenia urządzeń zabawowych lub zniszczenia zieleni prosimy zgłaszać do Dyrektora lub pracowników SIK ?Kasztelania”.

7. Dyrektor SIK ?Kasztelania” nie odpowiada za wypadki osób, które korzystają z placu zabaw poza godzinami otwarcia placówki i bez nadzoru osób pełnoletnich.

Ze względów bezpieczeństwa w godzinach pracy szkoły i przedszkola (w tym świetlicy szkolnej) tj. od 7.00 do 16.00 uczniowie oraz dzieci z przedszkola mogą przebywać na placu zabaw tylko i wyłącznie pod opieką nauczycieli!

W pozostałych godzinach za bezpieczeństwo dzieci oraz wszelkie szkody materialne przez nie wyrządzone odpowiadają rodzice, opiekunowie prawni.

Plac zabaw ma służyć wypoczynkowi naszych mieszkańców. Starajmy się, aby zabawa
dzieci nie była zakłócona wypadkami spowodowanymi nieprzemyślanymi działaniami.
Zadbajmy o to, aby teren placu zabaw mógł służyć wyłącznie jako miejsce zabaw
i wypoczynku.

8. Wejście na teren i korzystanie z obiektu jest jednoznaczne z akceptacją zapisów niniejszego regulaminu.

9. Niezastosowanie się do niniejszego regulaminu rozpatrywane będzie w drodze postępowania karno-administracyjnego z art. 51 § 1 i 2 Kw, art. 54 Kw, a w szczególnych przypadkach w drodze postępowania karnego z art. 193 Kk.

NUMERY ALARMOWE:

a) POGOTOWIE RATUNKOWE – 999
b) STRAŻ POŻARNA – 998
c) POLICJA – 997
d) TEL. ALARMOWY – 112
e) SIK Kasztelania – 413568602

Regulamin wprowadzono Zarządzeniem Dyrektora SIK Kasztelania

Skip to content