Regulamin korzystania z boiska do siatkówki plażowej

REGULAMIN korzystania z boiska do siatkówki plażowej na nawierzchni z piasku naturalnego
Samorządowej Instytucji Kultury KASZTELANIA w Kijach

§ 1
Postanowienia ogólne
1. Boisko do siatkówki plażowej jest administrowane przez Samorządową Instytucje Kultury KASZTELANIA w Kijach.
2. Regulamin określa zasady korzystania z boiska do siatkówki plażowej o nawierzchni z piasku naturalnego.
3. Boisko do piłki plażowej jest czynne w godzinach otwarcia kompleksu. Czas otwarcia boiska może ulec zmianie w zależności od warunków atmosferycznych panujących na zewnątrz.
4. Kierownictwo SIK KASZTELANIA zastrzega sobie możliwość zmiany terminu i godzin otwarcia boiska, o którym mowa w § 1 pkt. 3 w zależności od zainteresowania
i warunków atmosferycznych.
5. Boisko do siatkówki plażowej służy do gry/zajęć z siatkówki plażowej.

§ 2
Rezerwacja
Rezerwacji boiska do siatkówki plażowej można dokonywać codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 -19:00 telefonicznie pod numerem telefonu 533-980-123 lub osobiście w siedzibie SIK KASZTELANIA.

§ 3
Opłaty za korzystanie z boiska do siatkówki plażowej
1. Korzystanie z boiska jest bezpłatne.

§ 4
Zasady korzystania
Zasady korzystania z boiska do siatkówki plażowej:
1. Pierwszeństwo korzystania z boiska mają dzieci i młodzież ucząca się w ZPO w Kijach w godzinach od 8:00 do 14:00.
2. Na boisko wchodzi się bez obuwia i w stroju sportowym.
3. Na boisku obowiązuje zasada zachowania czystości, porządku oraz wykonywania poleceń obsługi.
4. Dzieci do lat 13 mogą przebywać na terenie boiska jedynie pod opieką osób dorosłych.
5. Za osoby niepełnoletnie korzystające z boiska odpowiedzialność ponoszą ich opiekunowie.
6. Za bezpieczeństwo osób biorących udział w zajęciach odpowiada prowadzący zajęcia. Osoba odpowiedzialna za grupę jest zobowiązana każdorazowo przed rozpoczęciem zajęć do sprawdzenia stanu technicznego boiska. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości prowadzący zajęcia ma obowiązek zrezygnować z korzystania z niego podczas zajęć oraz powiadomić o zaistniałym fakcie pracownika SIK Kasztelania.
7. Opiekun grupy jest zobowiązany do pouczenia swoich podopiecznych o zasadach korzystania z boiska.
8. Za bezpieczeństwo korzystających z boiska podczas zawodów sportowych i turniejów odpowiada organizator imprezy.
9. Każdorazowy przypadek naruszenia niniejszego regulaminu skutkuje niezwłocznym usunięciem z boiska, a wobec sprawcy naruszenia może zostać ustanowiony przez kierownictwo SIK Kasztelania czasowy lub całkowity zakaz wstępu.

§ 5
Zakazy
Zabrania się:
1. Niszczenia urządzeń i wyposażenia na terenie boiska.
2. Wnoszenia opakowań szklanych i metalowych oraz innych przedmiotów niebezpiecznych,
3. Spożywania alkoholu na terenie obiektu,
4. Palenia tytoniu oraz zażywania środków odurzających,
5. Pozostawiania śmieci oraz odpadów, w tym gum do żucia w piasku na całym obszarze boiska,
6. Wprowadzania psów,
7. Wjeżdżania pojazdami dwu i jednośladowymi oraz wprowadzania innego sprzętu niezgodnego z przeznaczeniem boiska do piłki plażowej,
8. Zakłócania porządku publicznego, nieobyczajnego zachowania oraz używania wulgarnego słownictwa, przeszkadzania w zajęciach lub grze.
9. Korzystania z boiska i wyposażenia w sposób niezgodny z przeznaczeniem lub w stanie po spożyciu alkoholu albo w stanie odurzenia wywołanego innymi środkami.

§ 6
Zasady odpowiedzialności za szkody
1. Za szkody materialne powstałe na terenie kompleksu z winy użytkownika odpowiedzialność ponosi sprawca.
2. Ewentualne szkody użytkownik zobowiązany jest zgłosić obsłudze niezwłocznie po ich zaistnieniu lub stwierdzeniu.
3. Za zniszczenia urządzeń i wyposażenia na terenie kompleksu, obowiązuje odpłatność w pełnej wysokości wartości szkody.
4. Za szkody spowodowane przez nieletnich odpowiadają rodzice lub ich opiekunowie.
5. Kierownictwo SIK Kasztelania zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania za wyrządzone na terenie boiska szkody, w tym także za naruszenie dobrego wizerunku instytucji.

§ 7
Wyłączenia odpowiedzialności
Za zdarzenia i wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszego Regulaminu
SIK KASZTELANIA w Kijach nie ponosi odpowiedzialności.
§ 8
Postanowienia końcowe.
1. Wejście na teren i korzystanie z boiska jest jednoznaczne z akceptacją zapisów niniejszego regulaminu.
2. Niezastosowanie się do niniejszego regulaminu rozpatrywane będzie w drodze postępowania karno-administracyjnego z art. 51 § 1 i 2 Kw, art. 54 Kw, a w szczególnych przypadkach w drodze postępowania karnego z art. 193 Kk.

NUMERY ALARMOWE:
a) POGOTOWIE RATUNKOWE – 999
b) STRAŻ POŻARNA – 998
c) POLICJA – 997
d) TEL. ALARMOWY – 112
e) SIK Kasztelania – 413568602

Regulamin wprowadzono Zarządzeniem Dyrektora SIK Kasztelania

Skip to content