Regulamin korzystania z obiektów sportowych

REGULAMIN KORZYSTANIA Z OBIEKTÓW SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY „KASZTELANIA” W KIJACH

1. Regulamin określa zasady korzystania z obiektów SIK Kasztelania.

2. Wejście na obiekty jest równoznaczne z przyjęciem i przestrzeganiem regulaminu.

3. Administratorem obiektu Samorządowej Instytucji Kultury KASZTELANIA jest Dyrektor Samorządowej Instytucji Kultury Kasztelania w Kijach.

4. Zabrania się wjeżdżania bez zezwolenia samochodami i zaprzęgami konnymi na alejki spacerowe obiektu.

5. Korzystanie z boisk jest bezpłatne.

6. Boiska czynne są przez cały tydzień w godzinach ustalonych dla każdej pory roku odrębnie. Harmonogram ustala Dyrektor.

7. Boiska dostępne są:

a) podczas planowanych zajęć szkolnych dla uczniów Gminy Kije w okresie roku szkolnego: od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00 po wcześniejszym uzgodnieniu z Dyrektorem, uczniowie korzystają z boiska na odpowiedzialność nauczyciela- opiekuna grupy.

8. Boiska dostępne są dla wszystkich chętnych: dzieci, młodzieży i dorosłych, od godz. 16:00 z zastrzeżeniem pkt. 6 niniejszego regulaminu

9. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych oraz w trakcie przeprowadzania remontów lub konserwacji boisk, Dyrektor może zawiesić korzystanie z obiektu.

10. Dopuszcza się możliwość rezerwacji korzystania z boisk po wcześniejszym kontakcie z Dyrekcją.

11. Osoby korzystające z boisk obowiązane są do wpisywania się na listę obecności znajdującą się w budynku SIK.

12. Podczas wakacji letnich obiekty są udostępniane w godzinach pracy SIK Kasztelania.

13. Zajęcia sportowe odbywające się po godzinach nauki szkolnej koordynuje pełniący dyżur pracownik SIK.

14. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie
z ich przeznaczeniem zabrania się:

a) wprowadzania oraz użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boisk, takich jak: rower, motorower, deskorolka, rolki itp.,
b) niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska,
c) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe,
d) palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu,
e) zaśmiecania, wnoszenia opakowań szklanych oraz metalowych.
f) zakłócania porządku i używania słów wulgarnych,
g) przebywania na terenie obiektu osobom poniżej 12 roku życia po zmroku bez opiekuna,
h) wprowadzania zwierząt,

13. Za zniszczenia powstałe w czasie korzystania z boisk odpowiedzialność materialną ponoszą osoby korzystające.

14. Dyrektor, w zależności od sytuacji może:

a) zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie,
b) nakazać opuszczenie terenu obiektu,
c) zakazać dalszych wstępów na kompleks,
d) wezwać pracownika firmy ochroniarskiej lub Policję.

15. Samorządowa Instytucja Kultury nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania z obiektu. Użytkownicy korzystają z boiska na własną odpowiedzialność i odpowiadają materialnie za wyrządzone szkody na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

16. Za rzeczy pozostawione na boiskach administrator nie ponosi odpowiedzialności.

17. Uwagi dotyczące funkcjonowania obiektu można zgłaszać do administratora.

18. Korzystający z obiektu są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania niniejszego regulaminu, przepisów ppoż. i bhp, a w szczególności do uwag pracowników SIK Kasztelania oraz osób prowadzących zajęcia.

19. Zabrania się kąpieli oraz połowu ryb w zbiornikach wodnych SIK Kasztelania bez uzgodnienia z Dyrektorem.

20. Zabrania się osobom nieletnim bez opieki dorosłych wchodzenia na pomost przy zbiorniku wodnym.

21. Wejście na teren i korzystanie z obiektu jest jednoznaczne z akceptacją zapisów niniejszego regulaminu.

22. Niezastosowanie się do niniejszego regulaminu rozpatrywane będzie w drodze postępowania karno-administracyjnego z art. 51 § 1 i 2 Kw, art. 54 Kw, a w szczególnych przypadkach w drodze postępowania karnego z art. 193 Kk.

23. NUMERY ALARMOWE:

a) POGOTOWIE RATUNKOWE – 999
b) STRAŻ POŻARNA – 998
c) POLICJA – 997
d) TEL. ALARMOWY – 112
e) SIK Kasztelania – 533-980-123

Regulamin wprowadzono Zarządzeniem Dyrektora SIK Kasztelania

Skip to content