Regulamin korzystania z boiska trawiastego

REGULAMIN KORZYSTANIA Z BOISKA TRAWIASTEGO SIK KASZTELANIA

1. Boisko trawiaste jest administrowane przez Samorządową Instytucję Kultury KASZTELANIA w Kijach.
2. Boisko otwarte jest we wszystkie dni tygodnia w godzinach pracy SIK Kasztelania.
3. Za korzystanie z boiska nie pobierane są opłaty.
4. Z boiska korzystać nie mogą osoby:
– których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub które są pod działaniem środków odurzających;
– z przeciwwskazaniami lekarskimi.
5. Obowiązkiem osób korzystających z boiska jest:
– założenie właściwego obuwia sportowego
– przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu z obiektu
– utrzymanie czystości i porządku na terenie boiska
– podporządkowanie się poleceniom osób prowadzących zajęcia lub pracowników odpowiedzialnych za funkcjonowanie boiska.
6. Przebywającym na terenie boiska nie wolno:
– palić papierosów, pić napojów alkoholowych, stosować środków odurzających;
– przenosić bramek sportowych bez zezwolenia Dyrektora;
7. W czasie zawodów (zajęć) organizator jest zobowiązany przestrzegać przepisów regulaminu, oraz jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa korzystających
z boiska.
8. Zajęcia dzieci i młodzieży w godzinach nauki szkolnej mogą odbywać się wyłącznie
w obecności nauczyciela (instruktora, trenera). Wejście grupy na boisko powinno odbywać się za jego zgodą.
W pozostałych godzinach za bezpieczeństwo dzieci oraz wszelkie szkody materialne przez nie wyrządzone odpowiadają rodzice lub opiekunowie prawni.
9. Prowadzący zajęcia odpowiada za stan czystości i porządku.
10. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia boiska ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
11. Kierownictwo SIK Kasztelania może kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie stwierdzenia uchybień może przerwać prowadzone zajęcia.
12. Na terenie boiska obowiązuje bezwzględne przestrzeganie przepisów BHP
i p. pożarowych.
13. Wszelkie skaleczenia, urazy itp. należy niezwłocznie zgłaszać nauczycielowi, trenerowi lub pracownikom SIK Kasztelania.
14. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu boiska, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania w sprawach o wykroczenie.
15. Kierownictwo i obsługa obiektu sprawuje nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu. Wszystkie osoby przebywające na terenie boiska zobowiązane są do podporządkowania się ich nakazom.
16. Kierownictwo SIK Kasztelania zastrzega sobie możliwość pisemnej modyfikacji zapisów regulaminu pod kątem imprez plenerowych mogących odbywać się na boisku.
17. W sprawach skarg, wniosków i zażaleń należy zwracać się do Dyrektora SIK Kasztelania.
18. Wejście na teren i korzystanie z obiektu jest jednoznaczne z akceptacją zapisów niniejszego regulaminu.
19. Niezastosowanie się do niniejszego regulaminu rozpatrywane będzie w drodze postępowania karno-administracyjnego z art. 51 § 1 i 2 Kw, art. 54 Kw, a w szczególnych przypadkach w drodze postępowania karnego z art. 193 Kk.

NUMERY ALARMOWE:
a) POGOTOWIE RATUNKOWE – 999
b) STRAŻ POŻARNA – 998
c) POLICJA – 997
d) TEL. ALARMOWY – 112
e) SIK Kasztelania -413568009

Regulamin wprowadzono Zarządzeniem Dyrektora SIK Kasztelania

Skip to content