Regulamin korzystania z boiska wielofunkcyjnego

REGULAMIN KORZYSTANIA Z BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO SIK KASZTELANIA W KIJACH

§ 1
1. Boisko ze sztuczną nawierzchnią zlokalizowane jest na obiektach SIK Kasztelania w Kijach i zarządzane przez Dyrektora Kasztelanii.
2. Od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00 boisko przeznaczone jest do realizacji zajęć sportowych dla uczniów ZPO w Kijach

§ 2
1. Boisko jest czynne w godzinach pracy SIK Kasztelania.
2. Wejście na boisko jest możliwe tylko po zgłoszeniu się do pracownika SIK Kasztelania
i pokwitowaniu odbioru kluczy do obiektu.
3. Zabrania się samowolnego wchodzenia na teren boiska i niszczenia ogrodzenia.
4. Przebywanie na boisku po godzinach pracy SIK Kasztelania jest zabronione.

§ 3
1. Nad prawidłowym korzystaniem z boiska czuwa pracownik SIK Kasztelania, który jest osobą upoważnioną do wydawania poleceń osobom z niego korzystającym.
2. Pracownik prowadzi rejestr osób korzystających z obiektu oraz harmonogram wykorzystania obiektu.

§ 4
1. Korzystanie z boiska jest nieodpłatne.

§ 5
1. Osoby korzystające z boiska zobowiązane są do:
a) zapoznania z regulaminem korzystania z boiska,
b) wyodrębnienia ze swej grupy osoby odpowiedzialnej za ład i porządek na terenie obiektu,
2. Osoba odpowiedzialna za grupę zobowiązana jest do:
a) pokwitowania odbioru kluczy do obiektu
b) dokonania wpisu do rejestru osób korzystających z obiektu znajdującej się w sekretariacie SIK Kasztelania lub u pracownika obsługi.
c) niezwłocznego zgłoszenia pracownikowi obsługi uszkodzeń ujawnionych po poprzednich użytkownikach.

§ 6
1. Korzystający z boiska zobowiązani są do używania odpowiednich strojów sportowych oraz obuwia sportowego o płaskiej podeszwie. Zabrania się używania obuwia piłkarskiego typu ?wkręty”, ?kolce” oraz ?korki”.

§ 7
Osoby prowadzące zajęcia są odpowiedzialne za bezpieczeństwo oraz za właściwą organizację zajęć, porządek i dyscyplinę ćwiczących.

§ 8
Prowadzący zajęcia powinien sprawdzić stan techniczny boiska i urządzeń, z których będzie korzystał. W przypadku zauważenia usterek zobowiązany jest zgłosić ten fakt pracownikowi obsługi.

§ 9
Za szkody materialne powstałe na skutek nieprawidłowego korzystania z boiska i znajdujących się na nim urządzeń odpowiadają korzystający, a w przypadku osób niepełnoletnich ? ich opiekunowie i rodzice. Obowiązuje odpłatność w wysokości 100% wartości szkody.

§ 10
Na terenie boiska obowiązuje ZAKAZ:
• palenia tytoniu,
• spożywania napojów alkoholowych,
• przyjmowania środków odurzających,
• przebywania na nim osób w stanie nietrzeźwym,
• zakłócania porządku i używania słów wulgarnych,
• zaśmiecania,
• wprowadzania psów,
• korzystania z boiska w godzinach nocnych,
• zachowań stwarzających zagrożenie dla innych uczestników,
• wnoszenia materiałów i przedmiotów niebezpiecznych,
• wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boiska, np. rower, motorower, deskorolka, rolki, itp.

§ 11
Wszystkich użytkowników boiska obowiązuje ścisłe przestrzeganie przepisów bhp oraz zachowanie porządku, czystości i estetyki na terenie całego obiektu i w jego bezpośrednim otoczeniu.

§ 12
Zarządzający boiskiem zastrzega sobie prawo do odwołania zaplanowanych wcześniej zajęć na obiekcie w celu przeprowadzenia imprez sportowo ? rekreacyjnych lub widowiskowych.

§ 13
SIK Kasztelania nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie boiska.

§ 14
Zarządzający boiskiem nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania z obiektu.

§ 15
1. Korzystający i przebywający na terenie boiska zobowiązani są do przestrzegania zaleceń zawartych w niniejszym regulaminie.
2. Osoby przebywające na terenie SIK Kasztelania w Kijach i korzystające z boiska w sposób niezgodny z niniejszym regulaminem na żądanie pracownika SIK Kasztelania zobowiązane są do natychmiastowego zaprzestania działań niezgodnych z regulaminem i bezzwłocznego opuszczenia terenu SIK Kasztelania.
3. Niezastosowanie się do niniejszego regulaminu rozpatrywane będzie w drodze postępowania karno-administracyjnego z art. 51 § 1 i 2 Kw, art. 54 Kw, a w szczególnych przypadkach w drodze postępowania karnego z art. 193 Kk.

§ 16
1. Wejście na teren i korzystanie z obiektu jest jednoznaczne z akceptacją zapisów niniejszego regulaminu.
NUMERY ALARMOWE:
a) POGOTOWIE RATUNKOWE – 999
b) STRAŻ POŻARNA – 998
c) POLICJA – 997
d) TEL. ALARMOWY – 112
e) SIK Kasztelania – 413568602

Regulamin wprowadzono Zarządzeniem Dyrektora SIK Kasztelania

Skip to content