Samorządowa Instytucja Kultury KASZTELANIA w Kijach

  • baner1.jpg
  • baner7.jpg
  • baner6.jpg
  • baner2.jpg
  • baner8.jpg
  • baner5.jpg
  • baner4.jpg

REGULAMIN KORZYSTANIA Z BOISKA TRAWIASTEGO


REGULAMIN KORZYSTANIA Z BOISKA TRAWIASTEGO SIK KASZTELANIA

1. Boisko trawiaste jest administrowane przez Samorządową Instytucję Kultury KASZTELANIA w Kijach.
2. Boisko otwarte jest we wszystkie dni tygodnia w godzinach pracy SIK Kasztelania.
3. Za korzystanie z boiska nie pobierane są opłaty.
4. Z boiska korzystać nie mogą osoby:
- których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub które są pod działaniem środków odurzających;
- z przeciwwskazaniami lekarskimi.
5. Obowiązkiem osób korzystających z boiska jest:
- założenie właściwego obuwia sportowego
- przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu z obiektu
- utrzymanie czystości i porządku na terenie boiska
- podporządkowanie się poleceniom osób prowadzących zajęcia lub pracowników odpowiedzialnych za funkcjonowanie boiska.
6. Przebywającym na terenie boiska nie wolno:
- palić papierosów, pić napojów alkoholowych, stosować środków odurzających;
- przenosić bramek sportowych bez zezwolenia Dyrektora;
7. W czasie zawodów (zajęć) organizator jest zobowiązany przestrzegać przepisów regulaminu, oraz jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa korzystających
z boiska.
8. Zajęcia dzieci i młodzieży w godzinach nauki szkolnej mogą odbywać się wyłącznie
w obecności nauczyciela (instruktora, trenera). Wejście grupy na boisko powinno odbywać się za jego zgodą.
W pozostałych godzinach za bezpieczeństwo dzieci oraz wszelkie szkody materialne przez nie wyrządzone odpowiadają rodzice lub opiekunowie prawni.
9. Prowadzący zajęcia odpowiada za stan czystości i porządku.
10. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia boiska ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
11. Kierownictwo SIK Kasztelania może kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie stwierdzenia uchybień może przerwać prowadzone zajęcia.
12. Na terenie boiska obowiązuje bezwzględne przestrzeganie przepisów BHP
i p. pożarowych.
13. Wszelkie skaleczenia, urazy itp. należy niezwłocznie zgłaszać nauczycielowi, trenerowi lub pracownikom SIK Kasztelania.
14. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu boiska, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania w sprawach o wykroczenie.
15. Kierownictwo i obsługa obiektu sprawuje nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu. Wszystkie osoby przebywające na terenie boiska zobowiązane są do podporządkowania się ich nakazom.
16. Kierownictwo SIK Kasztelania zastrzega sobie możliwość pisemnej modyfikacji zapisów regulaminu pod kątem imprez plenerowych mogących odbywać się na boisku.
17. W sprawach skarg, wniosków i zażaleń należy zwracać się do Dyrektora SIK Kasztelania.
18. Wejście na teren i korzystanie z obiektu jest jednoznaczne z akceptacją zapisów niniejszego regulaminu.
19. Niezastosowanie się do niniejszego regulaminu rozpatrywane będzie w drodze postępowania karno-administracyjnego z art. 51 § 1 i 2 Kw, art. 54 Kw, a w szczególnych przypadkach w drodze postępowania karnego z art. 193 Kk.

NUMERY ALARMOWE:
a) POGOTOWIE RATUNKOWE ? 999
b) STRAŻ POŻARNA ? 998
c) POLICJA ? 997
d) TEL. ALARMOWY - 112
e) SIK Kasztelania ? 533-980-123

Regulamin wprowadzono Zarządzeniem Dyrektora SIK Kasztelania

REGULAMIN KORZYSTANIA Z BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

REGULAMIN
KORZYSTANIA Z BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO
SIK KASZTELANIA W KIJACH

§ 1
1. Boisko ze sztuczną nawierzchnią zlokalizowane jest na obiektach SIK Kasztelania w Kijach i zarządzane przez Dyrektora Kasztelanii.
2. Od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00 boisko przeznaczone jest do realizacji zajęć sportowych dla uczniów ZPO w Kijach

§ 2
1. Boisko jest czynne w godzinach pracy SIK Kasztelania.
2. Wejście na boisko jest możliwe tylko po zgłoszeniu się do pracownika SIK Kasztelania
i pokwitowaniu odbioru kluczy do obiektu.
3. Zabrania się samowolnego wchodzenia na teren boiska i niszczenia ogrodzenia.
4. Przebywanie na boisku po godzinach pracy SIK Kasztelania jest zabronione.

§ 3
1. Nad prawidłowym korzystaniem z boiska czuwa pracownik SIK Kasztelania, który jest osobą upoważnioną do wydawania poleceń osobom z niego korzystającym.
2. Pracownik prowadzi rejestr osób korzystających z obiektu oraz harmonogram wykorzystania obiektu.

§ 4
1. Korzystanie z boiska jest nieodpłatne.

§ 5
1. Osoby korzystające z boiska zobowiązane są do:
a) zapoznania z regulaminem korzystania z boiska,
b) wyodrębnienia ze swej grupy osoby odpowiedzialnej za ład i porządek na terenie obiektu,
2. Osoba odpowiedzialna za grupę zobowiązana jest do:
a) pokwitowania odbioru kluczy do obiektu
b) dokonania wpisu do rejestru osób korzystających z obiektu znajdującej się w sekretariacie SIK Kasztelania lub u pracownika obsługi.
c) niezwłocznego zgłoszenia pracownikowi obsługi uszkodzeń ujawnionych po poprzednich użytkownikach.

§ 6
1. Korzystający z boiska zobowiązani są do używania odpowiednich strojów sportowych oraz obuwia sportowego o płaskiej podeszwie. Zabrania się używania obuwia piłkarskiego typu ?wkręty", ?kolce" oraz ?korki".

§ 7
Osoby prowadzące zajęcia są odpowiedzialne za bezpieczeństwo oraz za właściwą organizację zajęć, porządek i dyscyplinę ćwiczących.

§ 8
Prowadzący zajęcia powinien sprawdzić stan techniczny boiska i urządzeń, z których będzie korzystał. W przypadku zauważenia usterek zobowiązany jest zgłosić ten fakt pracownikowi obsługi.

§ 9
Za szkody materialne powstałe na skutek nieprawidłowego korzystania z boiska i znajdujących się na nim urządzeń odpowiadają korzystający, a w przypadku osób niepełnoletnich ? ich opiekunowie i rodzice. Obowiązuje odpłatność w wysokości 100% wartości szkody.

§ 10
Na terenie boiska obowiązuje ZAKAZ:
? palenia tytoniu,
? spożywania napojów alkoholowych,
? przyjmowania środków odurzających,
? przebywania na nim osób w stanie nietrzeźwym,
? zakłócania porządku i używania słów wulgarnych,
? zaśmiecania,
? wprowadzania psów,
? korzystania z boiska w godzinach nocnych,
? zachowań stwarzających zagrożenie dla innych uczestników,
? wnoszenia materiałów i przedmiotów niebezpiecznych,
? wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boiska,
np. rower, motorower, deskorolka, rolki, itp.
§ 11
Wszystkich użytkowników boiska obowiązuje ścisłe przestrzeganie przepisów bhp oraz zachowanie porządku, czystości i estetyki na terenie całego obiektu i w jego bezpośrednim otoczeniu.

§ 12
Zarządzający boiskiem zastrzega sobie prawo do odwołania zaplanowanych wcześniej zajęć na obiekcie w celu przeprowadzenia imprez sportowo ? rekreacyjnych lub widowiskowych.
§ 13
SIK Kasztelania nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie boiska.

§ 14
Zarządzający boiskiem nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania z obiektu.

§ 15
1. Korzystający i przebywający na terenie boiska zobowiązani są do przestrzegania zaleceń zawartych w niniejszym regulaminie.
2. Osoby przebywające na terenie SIK Kasztelania w Kijach i korzystające z boiska w sposób niezgodny z niniejszym regulaminem na żądanie pracownika SIK Kasztelania zobowiązane są do natychmiastowego zaprzestania działań niezgodnych z regulaminem i bezzwłocznego opuszczenia terenu SIK Kasztelania.
3. Niezastosowanie się do niniejszego regulaminu rozpatrywane będzie w drodze postępowania karno-administracyjnego z art. 51 § 1 i 2 Kw, art. 54 Kw, a w szczególnych przypadkach w drodze postępowania karnego z art. 193 Kk.

§ 16
1. Wejście na teren i korzystanie z obiektu jest jednoznaczne z akceptacją zapisów niniejszego regulaminu.
NUMERY ALARMOWE:
a) POGOTOWIE RATUNKOWE ? 999
b) STRAŻ POŻARNA ? 998
c) POLICJA ? 997
d) TEL. ALARMOWY - 112
e) SIK Kasztelania ? 533-980-123

Regulamin wprowadzono Zarządzeniem Dyrektora SIK Kasztelania

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLACU ZABAW


REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLACU ZABAW PRZY SAMORZADOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ?KASZTELANIA"

1. Plac zabaw służy zabawie, rekreacji i wypoczynkowi dzieci.

2. Dzieci poniżej 7 lat mogą przebywać na terenie placu zabaw tylko pod opieką nauczycieli, rodziców lub opiekunów.

3. Plac zabaw wyposażony został w urządzenia zabawowe przeznaczone dla dzieci w wieku od 3 do 12 lat.

4. Z urządzeń zabawowych należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem, a ponadto z uwagi na bezpieczeństwo bawiących się, należy przestrzegać następujących reguł:

? w pobliżu urządzeń zabawowych zabronione są gry zespołowe i jazda na rowerze,
? zabronione jest wchodzenie na górne elementy konstrukcji urządzeń zabawowych,
szczególnie dotyczy to huśtawek, drabinek, bramek i dachów domków,
? zabronione jest korzystanie z huśtawek, ważek przez więcej niż jedno dziecko na
jednym miejscu.

5. Na placu zabaw obowiązuje zakaz:

? zaśmiecania terenu,
? niszczenia i uszkadzania roślinności,
? dewastowania urządzeń zabawowo ? rekreacyjnych oraz ogrodzenia,
? zakłócania spokoju i porządku publicznego,
? palenia ognisk oraz używania materiałów pirotechnicznych i szkodliwych substancji
chemicznych,
? wprowadzania zwierząt,
? spożywania napojów alkoholowych lub innych środków odurzających,
? przebywania osób nietrzeźwych oraz palenia tytoniu.

6. Wszelkie zauważone uszkodzenia urządzeń zabawowych lub zniszczenia zieleni prosimy zgłaszać do Dyrektora lub pracowników SIK ?Kasztelania".

7. Dyrektor SIK ?Kasztelania" nie odpowiada za wypadki osób, które korzystają z placu zabaw poza godzinami otwarcia placówki i bez nadzoru osób pełnoletnich.

Ze względów bezpieczeństwa w godzinach pracy szkoły i przedszkola (w tym świetlicy szkolnej) tj. od 7.00 do 16.00 uczniowie oraz dzieci z przedszkola mogą przebywać na placu zabaw tylko i wyłącznie pod opieką nauczycieli!

W pozostałych godzinach za bezpieczeństwo dzieci oraz wszelkie szkody materialne przez nie wyrządzone odpowiadają rodzice, opiekunowie prawni.

Plac zabaw ma służyć wypoczynkowi naszych mieszkańców. Starajmy się, aby zabawa
dzieci nie była zakłócona wypadkami spowodowanymi nieprzemyślanymi działaniami.
Zadbajmy o to, aby teren placu zabaw mógł służyć wyłącznie jako miejsce zabaw
i wypoczynku.

8. Wejście na teren i korzystanie z obiektu jest jednoznaczne z akceptacją zapisów niniejszego regulaminu.

9. Niezastosowanie się do niniejszego regulaminu rozpatrywane będzie w drodze postępowania karno-administracyjnego z art. 51 § 1 i 2 Kw, art. 54 Kw, a w szczególnych przypadkach w drodze postępowania karnego z art. 193 Kk.

NUMERY ALARMOWE:

a) POGOTOWIE RATUNKOWE ? 999
b) STRAŻ POŻARNA ? 998
c) POLICJA ? 997
d) TEL. ALARMOWY - 112
e) SIK Kasztelania ? 533-980-123

Regulamin wprowadzono Zarządzeniem Dyrektora SIK Kasztelania

REGULAMIN KORZYSTANIA Z BOISKA DO SIATKÓWKI PLAŻOWEJ

REGULAMIN
korzystania z boiska do siatkówki plażowej na nawierzchni z piasku naturalnego
Samorządowej Instytucji Kultury KASZTELANIA w Kijach

§ 1
Postanowienia ogólne
1. Boisko do siatkówki plażowej jest administrowane przez Samorządową Instytucje Kultury KASZTELANIA w Kijach.
2. Regulamin określa zasady korzystania z boiska do siatkówki plażowej o nawierzchni z piasku naturalnego.
3. Boisko do piłki plażowej jest czynne w godzinach otwarcia kompleksu. Czas otwarcia boiska może ulec zmianie w zależności od warunków atmosferycznych panujących na zewnątrz.
4. Kierownictwo SIK KASZTELANIA zastrzega sobie możliwość zmiany terminu i godzin otwarcia boiska, o którym mowa w § 1 pkt. 3 w zależności od zainteresowania
i warunków atmosferycznych.
5. Boisko do siatkówki plażowej służy do gry/zajęć z siatkówki plażowej.
§ 2
Rezerwacja
Rezerwacji boiska do siatkówki plażowej można dokonywać codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 ? 19:00 telefonicznie pod numerem telefonu 533-980-123 lub osobiście w siedzibie SIK KASZTELANIA.
§ 3
Opłaty za korzystanie z boiska do siatkówki plażowej
1. Korzystanie z boiska jest bezpłatne.

§ 4
Zasady korzystania
Zasady korzystania z boiska do siatkówki plażowej:
1. Pierwszeństwo korzystania z boiska mają dzieci i młodzież ucząca się w ZPO w Kijach w godzinach od 8:00 do 14:00.
2. Na boisko wchodzi się bez obuwia i w stroju sportowym.
3. Na boisku obowiązuje zasada zachowania czystości, porządku oraz wykonywania poleceń obsługi.
4. Dzieci do lat 13 mogą przebywać na terenie boiska jedynie pod opieką osób dorosłych.
5. Za osoby niepełnoletnie korzystające z boiska odpowiedzialność ponoszą ich opiekunowie.
6. Za bezpieczeństwo osób biorących udział w zajęciach odpowiada prowadzący zajęcia. Osoba odpowiedzialna za grupę jest zobowiązana każdorazowo przed rozpoczęciem zajęć do sprawdzenia stanu technicznego boiska. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości prowadzący zajęcia ma obowiązek zrezygnować z korzystania z niego podczas zajęć oraz powiadomić o zaistniałym fakcie pracownika SIK Kasztelania.
7. Opiekun grupy jest zobowiązany do pouczenia swoich podopiecznych o zasadach korzystania z boiska.
8. Za bezpieczeństwo korzystających z boiska podczas zawodów sportowych i turniejów odpowiada organizator imprezy.
9. Każdorazowy przypadek naruszenia niniejszego regulaminu skutkuje niezwłocznym usunięciem z boiska, a wobec sprawcy naruszenia może zostać ustanowiony przez kierownictwo SIK Kasztelania czasowy lub całkowity zakaz wstępu.

§ 5
Zakazy
Zabrania się:
1. Niszczenia urządzeń i wyposażenia na terenie boiska.
2. Wnoszenia opakowań szklanych i metalowych oraz innych przedmiotów niebezpiecznych,
3. Spożywania alkoholu na terenie obiektu,
4. Palenia tytoniu oraz zażywania środków odurzających,
5. Pozostawiania śmieci oraz odpadów, w tym gum do żucia w piasku na całym obszarze boiska,
6. Wprowadzania psów,
7. Wjeżdżania pojazdami dwu i jednośladowymi oraz wprowadzania innego sprzętu niezgodnego z przeznaczeniem boiska do piłki plażowej,
8. Zakłócania porządku publicznego, nieobyczajnego zachowania oraz używania wulgarnego słownictwa, przeszkadzania w zajęciach lub grze.
9. Korzystania z boiska i wyposażenia w sposób niezgodny z przeznaczeniem lub w stanie po spożyciu alkoholu albo w stanie odurzenia wywołanego innymi środkami.

§ 6
Zasady odpowiedzialności za szkody
1. Za szkody materialne powstałe na terenie kompleksu z winy użytkownika odpowiedzialność ponosi sprawca.
2. Ewentualne szkody użytkownik zobowiązany jest zgłosić obsłudze niezwłocznie po ich zaistnieniu lub stwierdzeniu.
3. Za zniszczenia urządzeń i wyposażenia na terenie kompleksu, obowiązuje odpłatność w pełnej wysokości wartości szkody.
4. Za szkody spowodowane przez nieletnich odpowiadają rodzice lub ich opiekunowie.
5. Kierownictwo SIK Kasztelania zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania za wyrządzone na terenie boiska szkody, w tym także za naruszenie dobrego wizerunku instytucji.

§ 7
Wyłączenia odpowiedzialności
Za zdarzenia i wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszego Regulaminu
SIK KASZTELANIA w Kijach nie ponosi odpowiedzialności.
§ 8
Postanowienia końcowe.
1. Wejście na teren i korzystanie z boiska jest jednoznaczne z akceptacją zapisów niniejszego regulaminu.
2. Niezastosowanie się do niniejszego regulaminu rozpatrywane będzie w drodze postępowania karno-administracyjnego z art. 51 § 1 i 2 Kw, art. 54 Kw, a w szczególnych przypadkach w drodze postępowania karnego z art. 193 Kk.

NUMERY ALARMOWE:
a) POGOTOWIE RATUNKOWE ? 999
b) STRAŻ POŻARNA ? 998
c) POLICJA ? 997
d) TEL. ALARMOWY - 112
e) SIK Kasztelania ? 533-980-123

Regulamin wprowadzono Zarządzeniem Dyrektora SIK Kasztelania